Comann nan Each-uisge: Clàr-urraim

An fheadhainn a shnàmh tarsainn an locha

An fheadhainn a shnàmh tarsainn an locha sa dorchadas

An fheadhainn a shnàmh ceithir-timcheall an locha

Dà thuras gun stad

Aon turas

An fheadhainn eile a shnàmh anns an loch

Rudan a chaidh a chall sa loch

2019-08-09 CPD