Comann nan Each-uisge: Clàr-urraim

An fheadhainn a shnàmh tarsainn an locha (buill a’ Chomainn)

An fheadhainn a shnàmh tarsainn an locha sa dorchadas

An fheadhainn a shnàmh ceithir-timcheall an locha

Dà thuras gun stad

Aon turas

An fheadhainn eile a shnàmh anns an loch (buill chompàirtich a’ Chomainn)

Rudan a chaidh a chall sa loch

2022-11-07 CPD